Πιστοποίηση Ανυψωτικών

Τί Πιστοποιούμε:

Η ISOCOM είναι διαπιστευμένη απο το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ) Αρθ. Πιστ. 1223 και βασισμένη στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 17020.        

Πεδίο των Ανυψωτικών Μηχανημάτων που πιστοποιούνται από την ISOCOM :

 1. Περονοφόρα – Κλάρκ.
 2. Γερανογέφυρες με ικανότητα ίση ή άνω των 5 τόνων
 3. Γερανογέφυρες με ικανότητα κάτω των 5 τόνων.
 4. Γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων.
 5. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.
 6. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.
 7. Οικοδομικοί πυργογερανοί
 8. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι)
Πιστοποίηση Ανυψωτικών
Πιστοποίηση Ανυψωτικών
 1. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.
 2. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.
 3. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m.
 4. Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες.
 5. Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας, αεροσκαφών
 6. Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας
 7. Αντλίες σκυροδέματος
 8. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 m.
 9. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.
 10. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων
 11. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 kg
 12. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα
 13. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg
 14. Εξέδρες εργασίας.
 15. Και κάθε άλλη ανυψωτική ιδιοκατασκευή.

Διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με τον Φορέα μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει, αφού πρώτα ενημερωθείτε πιο κάτω για τα προαπαιτούμενα, ο προγραμματισμός του Ελέγχου να γίνεται τρεις (3) ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία καλώντας σε ένα  από τα τηλέφωνα: 210 2319955, 210 2383249 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: isocomgr@gmail.com και να υπάρχουν τα εξής με την έναρξη του ελέγχου:

 • Άδεια κυκλοφορίας (εάν υπάρχει).
 • Ευδιάκριτο και σε εμφανή σημείο τοποθετημένο πινακίδιο στοιχείων όπου αναγράφετε ο κατασκευαστής, το μοντέλο, το έτος κατασκευής, ο σειριακός αριθμός, η ονομαστική ανυψωτική ικανότητα και η σήμανση CE (εφόσον το μηχάνημα διατέθηκε στην αγορά μετά τις 31.12.1994).
Πιστοποίηση Ανυψωτικών
Πιστοποίηση Ανυψωτικών
 • Ευδιάκριτο και σε εμφανή σημείο τοποθετημένο ανυψωτικό διάγραμμα.
 • Βιβλίο συντήρησης, επισκευών και ελέγχων.
 • Βιβλίο οδηγιών και χρήσης (manual).
 • Την δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) του κατασκευαστή ή επίσημης αντιπροσωπείας (εφόσον το μηχάνημα διατέθηκε στην αγορά μετά τις 31.12.1994).
 • Προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (εάν υπάρχει) και Πιστοποιητικό τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό τύπου ΑΑ (εφαρμόζετε για ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος Τύπου ΑΑ από το Φορέα μας. 
 • Αδειούχο διαθέσιμο χειριστή για το συγκεκριμένο μηχάνημα
 • Το απαιτούμενο φορτίο: 110% της ονομαστικής ικανότητας του μηχανήματος για τις δυναμικές δοκιμές και 125% για τις στατικές δοκιμές (μόνο για ελέγχους τύπου ΑΑ και Α).

Ειδικές περιπτώσεις ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος: Στην περίπτωση “φορητών ή μετακινούμενων” ανυψωτικών, π.χ. οικοδομικοί πυργογερανοί, που πρέπει πρώτα να συναρμολογηθούν-εγκατασταθούν στο τόπο λειτουργίας (π.χ. εργοτάξιο), ο έλεγχος Τύπου ΑΑ διενεργείτε σε δύο φάσεις, πριν και μετά τη συναρμολόγηση-τοποθέτηση και απαιτείται γραπτή βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για στατικά ζητήματα όσον αφορά την κατάλληλη θεμελίωση του ανυψωτικού. Στην περίπτωση γερανογέφυρας (εκτός γερανογέφυρας πυλώνων), απαιτείται γραπτή βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για στατικά ζητήματα όσον αφορά την αντοχή της κατασκευής όπου αυτή έχει τοποθετηθεί.


Στο τέλος του ελέγχου θα ενημερωθείτε για την έκβαση του ελέγχου είτε αυτή είναι επιτυχής ή για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα χρειασθούν για να υπάρχει συμμόρφωση με την Νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς. Για οποιοδήποτε παράπονο ή ένσταση υπάρχει για της προσφερόμενες υπηρεσίες από τον Φορέα μας, είτε κατά την διάρκεια του ελέγχου είτε μετέπειτα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Έντυπο Παραπόνων & Προσφυγών, έτσι ώστε να κινηθεί η διαδικασία εξέτασης και επίλυσης αυτού.

Πιστοποίηση Ανυψωτικών
Πιστοποίηση Ανυψωτικών

Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Βάσει του σχετικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, πρέπει από τον Φορέα Πιστοποίησης να πραγματοποιούνται οι πιο κάτω έλεγχοι σε ανυψωτικά μηχανήματα:

 1. Αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ)

Ο αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) διενεργείται αμέσως μετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορία Υ1). Εναλλακτικά διενεργείται εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορίες Υ2, μέση και χαμηλή). Επίσης διενεργείται και σε ανυψωτικά μηχανήματα που έχουν υποστεί επανασυναρμολόγηση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισημαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004. Επίσης σε μηχανήματα που συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ και σήμανσης CE.

 1. Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Τύπος Α ή Β)

Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ (σύμφωνα µε την § 5.2). Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προαπαιτούμενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά (σύμφωνα µε την § 3). Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούμενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούμενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το μηχάνημα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο. Κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ.

 1. Έκδοση Πιστοποιητικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και μετρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΌ» ή «ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ» ή «ΜΗ ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΟ», για όλα τα σημεία ελέγχου.

4. Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικού

Είμαστε ο μοναδικός Φορέας που δίνει την δυνατότητα ελέγχου on line για διαπίστωση εγκυρότητας των εν ισχύ Πιστοποιητικών του στο link        https://isocom.gr/iso/

Πιστοποίηση Ανυψωτικών
el