Συστήματα ISO & HACCP

Το παρόν αλλά και το μέλλον οποιασδήποτε επιχείρησης/οργανισμού εξαρτάται από το κατά πόσο έχει την ικανότητα να παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες και να το επικοινωνεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαχείριση της ποιότητας  καθόλη την παραγωγική, αλυσίδα αλλά και η έξωθεν καλή μαρτυρία αυτής, επιτυγχάνεται παγκοσμίως με την εγκατάσταση, λειτουργία και πιστοποίηση της εταιρίας με συστήματα διαχείρισης ποιότητας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων μας είναι πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA HELLAS ως επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας & Υγείας της εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Επιπροσθέτως αναλαμβάνουμε και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές του ISO 22000 -HACCP. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή του σκοπού κάθε προτύπου και σε τι είδους ανάγκες/εταίρες/οργανισμούς απευθύνεται ώστε να κάνετε σωστή επιλογή για τις δίκες σας απαιτήσεις.

ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Με πάνω από 1.1 εκατομμύρια πιστοποιητικά η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθάει τους οργανισμούς να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

ΟΦΕΛΗ

 • Ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου
 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Συνεχής βελτίωσης των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία

ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση στο κοινό και τους καταναλωτές για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα οι εταιρείες που εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΟΦΕΛΗ

 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας,
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση των πρώτων υλών και άλλων πόρων,
 • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
 • Μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας,
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων,
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς (σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο),
 • Βελτίωση των διαδικασιών ενός οργανισμού: Τα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματωθούν πλήρως σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τόσο θέματα ποιότητας όσο και θέματα υγείας και ασφάλειας. Η πιστοποίηση των ολοκληρωμένων συστημάτων οδηγεί στη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

ISO 45001:2018

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), τα ατυχήματα και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία εξακολουθούν να είναι υψηλού επιπέδου. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των ατόμων που πλήττονται, αυτό συνεπάγεται σημαντικό κόστος για μεμονωμένες επιχειρήσεις και για το σύνολο της οικονομίας. Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με το πρότυπο OHSAS 18001 / ISO 45001 προφυλάσσει τους εργαζόμενους, τους πελάτες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από κινδύνους, ενώ η πιστοποίηση από τρίτους πιστοποιεί ότι ένας οργανισμός έχει λάβει μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και επικίνδυνων καταστάσεων, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος.

ΟΦΕΛΗ

 • Προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Μείωση των πιθανών ατυχημάτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης του προσωπικού σας
 • Βελτίωση της συμμόρφωσης ως προς τις κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις
 • Επίδειξη των υψηλών επιπέδων της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, στο πλαίσιο διαγωνισμού σας σε διεθνή έργα ή για την επέκταση σε τοπικό επίπεδο για την δημιουργία νέων προοπτικών
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας των εσωτερικών λειτουργιών σας ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των πελατών σας και της συνολικής απόδοσης
 • Αφοσίωση του προσωπικού σας στις ευθύνες τους, βοηθώντας στην εξασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας

ISO 22000 (HACCP)

Το πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης. Το ISO 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους.

ΟΦΕΛΗ

Η πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό μέσω:

 • Της εμπιστοσύνης προς τον πελάτη, καταναλωτή και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια ασφαλή τρόφιμα, προϊόντα και υπηρεσίες
 • Της παροχής εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις, αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων.
 • Της εφαρμογής μέτρων συνεχούς ενίσχυσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυσης νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές
 • Της παροχής δυνατότητας να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

ISO 27001 Σύστημα Διαχείρισης – Ασφάλειας Πληροφοριών

Το πρότυπο ISO 27001 είναι το κορυφαίο διεθνώς στην  Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Στις μέρες μας η ύπαρξη μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού βασίζεται στην αποθηκευμένη ψηφιακά πληροφορία και αρχεία. Αρα η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων είναι καθοριστικός πυλώνας ύπαρξης της επιχείρησης.

ΟΦΕΛΗ:

 • Εντοπισμός των κινδύνων και εφαρμογή ελέγχων για την εξάλειψη, μείωσή η την διαχείρισή τους.
 • Ευεληξία υιοθέτησης ελέγχων σε όλους η επιλεγμένους τομείς της επιχείρησής σας.
 • Απόκτηση εμπιστοσύνης πελατών, για την ασφάλεια διαχείρισης των πληροφοριών που μας εμπιστεύονται.
 • Μεγαλύτερες προσδοκίες η μη αποκλεισμός σε διαγωνισμούς, εξ αιτίας της απόδειξης συμμόρφωσης.
 ISO 22301 Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η συνεχής λειτουργία ενός οργανισμού είναι πρωταρχική απαίτηση. Το πρότυπο ISO 22301 είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών.

Σε πολλούς οργανισμούς απαιτείται, για διάφορους λόγους, να παράσχουν «συνεχείς» λειτουργίες ύστερα από κάποια διακοπή μέσα σε προδιαγεγραμμένα χρονικά διαστήματα. Το πρότυπο ISO 22301 είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών. Βοηθώντας έναν οργανισμό να εδραιώσει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ-BCM), προστατεύει το προσωπικό, διατηρεί τη φήμη και παρέχει την ικανότητα στον οργανισμό να συνεχίζει να λειτουργεί και να εμπορεύεται.

Η συνεχής λειτουργία ενός οργανισμού, στην περίπτωση κάποιας διακοπής είτε λόγω κάποιας σοβαρής καταστροφής είτε λόγω κάποιου περιστατικού, είναι πρωταρχική απαίτηση. Το ISO 22301 αντικατέστησε το Βρετανικό Πρότυπο BS 25999 που ήταν το πρώτο στον κόσμο πρότυπο BCM, που σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε ώστε να ελαχιστοποιεί τα ρίσκα διακοπών που πιθανόν να επηρεάσουν τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού.

Παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της επιχειρηματικής συνέχειας σε ένα οργανισμό και προάγει την εμπιστοσύνη σε συναλλαγές επιχείρησης-με-επιχείρηση (B2B) και επιχείρησης-με-πελάτη (B2C). Επίσης περιέχει μια πλήρη σειρά ελέγχων βασισμένων στις καλύτερες πρακτικές BCM και καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής ενός BCM.

Το ISO 22301 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και από κάθε εργασιακό χώρο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οργανισμούς που λειτουργούν σε περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και το δημόσιο, όπου η ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον οργανισμό αλλά και για τους πελάτες και τα όποια ενδιαφερόμενα μέρη.

ΟΦΕΛΗ:
 • Παρέχει ένα κοινό πλαίσιο, που βασίζεται σε διεθνείς καλές πρακτικές, για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής συνέχειας.
 • Βελτιώνει με προληπτικό τρόπο την ευελιξία ενός οργανισμού ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας.
 • Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας ενός οργανισμού να δίνει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.
 • χρησιμοποιεί δοκιμασμένες πρακτικές για να διαχειριστεί αποτελεσματικά κάποια διακοπή.
 • Διευκολύνει την προστασία και την βελτίωση του ονόματος και της φήμης του οργανισμού.
 • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το άνοιγμα νέων αγορών και βοηθά τον οργανισμό να κερδίσει νέες δουλειές.
 • Κάνει πιο κατανοητό σε όλους τον τρόπο που λειτουργεί ολόκληρος ο οργανισμός και βοηθά στην αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης.
 • Αναδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Δίνει την ευκαιρία μείωσης κόστους από εσωτερικούς ή/ και εξωτερικούς ελέγχους BCM και πιθανόν τα μείωση το ύψος των ασφαλίστρων για την περίπτωση διακοπών λειτουργίας. 
 
ISO 13485 Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Το ISO 13485 ορίζει τις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πρότυπο ISO 13485 είναι βασισμένο στις αρχές του ISO 9001 και ακολουθεί τη διεργασιακή προσέγγιση της Διαχείρισης Ποιότητας. Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 13485 αποφέρει πλεονεκτήματα όπως:

• Ασφαλή προϊόντα,

• Ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων,

• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων και

• Ικανοποιημένους πελάτες

 
el