Ασφάλεια & Υγεία Εργασίας

Για εμάς η Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας είναι η πιο ευαίσθητη υπηρεσία που προσφέρουμε, καθώς η διαφύλαξη της Υγείας είναι το ανώτερο αγαθό για τον άνθρωπο.

Η διαχείριση ασφαλούς λειτουργίας μιας επιχείρησης (Risk Management), είναι θέμα επιβίωσής της σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο συμβάν, το οποίου το μέγεθός δεν μπορεί να προσδιοριστεί.  Η επιχείρηση ή ο οργανισμός πρέπει πέραν της τυπικής νομικής απαίτησης, να έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή του συμβάντος, αλλά αν σε περίπτωση συμβεί να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισής του.

Με εμπειρία άνω των 30 ετών στην Ασφάλεια Υγεία της Εργασίας, πιστοποίηση  NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety και πιστοποίηση ως επιθεωρητές συστημάτων  ISO 45001:2018OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 180 (TÜV AUSTRIA HELLAS | IRCA | CQI) το δίκτυο των πελατών μας λαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Συμμετέχουμε ως σύμβουλοι σε διάφορους Οργανισμούς, Συλλόγους, Ινστιτούτα, κλπ. στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν 3850/10) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του μεγέθους του προσωπικού της και του είδους δραστηριότητας της, υποχρεούται να διαθέτει Τεχνικό  Ασφαλείας της Εργασίας με βασικές αρμοδιότητες:

 • Η παροχή γραπτών ή προφορικών υποδείξεων στον εργοδότη σχετικά με την Ασφάλεια, την Υγεία της Εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
 • Ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των παραγωγικών διαδικασιών και η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας.
 • Η επιθεώρηση των θέσεων εργασίας.
 • Η διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και προτάσεις για την αποφυγή επανάληψης τους.
 • Η εποπτεία ασκήσεων έκτακτης ανάγκης, πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση της ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • H συμμετοχή του στη κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας.
asfaleia igia
 • Οι υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας που σας παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:
 • Σύνταξη Μελέτης Επικινδυνότητας εργασιακών κινδύνων
 • Νομική υποστήριξη
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Μετρήσεις φυσικών χημικών παραγόντων
 • Διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Σήμανση για προειδοποίηση κινδύνων

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας αφορόυν:

 • Σε Τεχνικά έργα
  • Διαχείριση εργοταξιακών κινδύνων
  • Σχέδιο και φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
  • Συντονιστής Ασφ/Υγ. κατά την διάρκεια του έργου
 • Περιβάλλον
  • Διαχείριση περιβάλλοντος
  • Διασυνοριακή  οικολογική απόσυρση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Εργασιακός σχεδιασμός και αξιολόγηση
  • Θέσεων εργασίας
  • Εξοπλισμού, μηχανημάτων
  • Συνθηκών εργασίας
  • Εργονομικού σχεδιασμού
  • Προσαρμογής της πληροφορικής
 • Μελέτες  επικινδυνότητας

Κτηριολογικά χαρακτηριστικά

Σταθερότητας, χώρου , όγκου αέρα, ελευθερίας κινήσεων, δαπέδων, οροφής. τοιχωμάτων, θυρών, στέγης, παραθύρων, διαδρόμων, κλιμάκων, εξόδων κινδύνου, εξοπλισμού υγιεινής, καθαρισμοί χώρων, αποδυτήρια, χώροι εστίασης, τουαλέτες, συντηρήσεις μετατροπές, ικριώματα, ανυψωτικά, (ασανσέρ, κλάρκ, κλπ), πτώσεις από ύψος κλπ.

Σχεδιασμό Χώρων Εργασίας (Χωροθέτηση) 

Θέσεων εργασίας Μηχανημάτων Αποθήκης Εργαλείων, Βοηθημάτων Γραφείων Ράμπας φορτώσεων εκφορτώσεων κλπ

Φυσικοί παράγοντες

Αερισμός, κλιματισμός, έλεγχος αερίων ρύπων, θερμορύθμιση, Φωτισμός εργ. Χώρων,  φωτισμός ασφάλειας, έλεγχος στάθμης θορύβου, δονήσεων, ακτινοβολιών.

Βιολογικοί χημικοί παράγοντες

Επικίνδυνες ουσίες (μόλυβδος αμίαντος καρκινογόνες κλπ.) Κατάταξη βιολογικών παραγόντων σε ομάδες κινδύνου.

Χειρονακτική διακίνηση φορτίων:

Μυοσκελετικά προβλήματα, εργονομία ενδοεπιχειρισιακή κυκλοφορία.

 Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα

Προδιαγραφές ασφαλείας εξοπλοσμόύ και μηχανημάτων,  έλεγχοι, πιστοποιήσεις

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Σημανση ΥΑΕ, προειδοποιήσεις κινδύνων

Μελέτες πυρασφάλειας

Σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών

el