Φάκελος CE

Ο τεχνικός φάκελος CE παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός προϊόντος και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν είστε κατασκευαστής, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να τηρείτε κατά τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά οφείλετε:

  • να προετοιμάζετε τον τεχνικό φάκελο πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά
  • να εξασφαλίζετε ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν πρόσβαση στον τεχνικό φάκελο (εφόσον τον ζητήσουν) από τη στιγμή που διατίθεται το προϊόν στην αγορά
  • να διατηρείτε τον τεχνικό φάκελο για 10 έτη από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος στην αγορά (εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά)

Ο τεχνικός φάκελος είναι απαραίτητος για να αποδείξετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, για να δικαιολογήσετε και να υποστηρίξετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

el