Φάκελος CE

Ο τεχνικός φάκελος CE παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία αλλά κυρίως για την Ασφαλή Λειτουργία ενός προϊόντος και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν είστε κατασκευαστής, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να τηρείτε κατά τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά οφείλετε:

  • να προετοιμάζετε τον τεχνικό φάκελο πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά
  • να εξασφαλίζετε ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν πρόσβαση στον τεχνικό φάκελο (εφόσον τον ζητήσουν) από τη στιγμή που διατίθεται το προϊόν στην αγορά
  • να διατηρείτε τον τεχνικό φάκελο για 10 έτη από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος στην αγορά (εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά)

Αν προκληθεί ατύχημα εξ αιτίας ενός προϊόντος το οποίο δεν είχε σωστό φάκελο CE,  τότε η υπαιτιότητα εξ ολοκλήρου ανήκει στον κατασκευαστή η τον εισαγωγέα του, με όλες τις επιγενόμενες επιπτώσεις

Ο Τεχνικός Φάκελος μια φορά γίνεται και πρέπει να είναι σωστός, για να έχει νόημα η  Δήλωση Συμμόρφωσης  CΕ.

el