Αυτήν τη στιγμή προβάλλετε Athens Business Green Toolkit

Athens Business Green Toolkit

Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Δικαιούχοι της Δράσης – Προϋποθέσεις

 • Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 • Λειτουργούν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων
 • Με τουλάχιστον 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • Διαθέτουν τουλάχιστον 1 επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία μικρότερης ή ίσης της Δ (βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ – ημερομηνία έκδοσης μετά την 26.11.2017).
 • Να μην έχουν χρηματοδοτηθεί, από άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον ΕΦΔ της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων.
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Διάρκεια υλοποίησης έργων:                             18 μήνες

Προβλεπόμενη ημερομηνία Υποβολής:            5-5-2021 ως 6-8-2021

Ενίσχυση:                                                     

 • επενδυτικά σχεδία 5.000,00 € έως 30.000,00 €
 • δημόσια χρηματοδότηση 80%

Επιδοτούνται:

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή έλεγχοι για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).
 • Σύμβουλο έργου.