People Working Images

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Δέυτερης Επαγγελματικής Ευκαρίας Ανέργων και πρώην Αυτοπασχολούμενων (2ος κύκλος)

Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των προγραμμάτωντου Οργανισμού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στον ανασχεδιασμό του «Προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας», που είχε καλύψειμόνο 2.000από τις 5.000 διαθέσιμες θέσειςσε διάστημα 22 μηνών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσουςδιέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα,να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρησηκαι να επανενταχτούνστην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευσηκαι το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € για ατομική επιχείρηση,έως 24.000 € για επιχείρηση με τρειςδικαιούχουςεταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθείαπό 20.000 € έως 36.000 €. Συγκεκριμένα, με απόφαση στις 15/12/2021 του ΔΣ του Οργανισμού εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να απορροφηθούν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:

 • Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
 • Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
 • Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το διάστημα πουθα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε σε 1/1/2012-31/10/2020
 • Πιο ευέλικτοι όροισυστέγασης σε θερμοκοιτίδες (businessincubators), χώρους συνεργασίας (coworkingspaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
 • ΑμεΑ και γυναίκεςθύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020
 • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνεςΜετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως 12.000€ σε ατομικές επιχειρήσεις β) έως 9.000€ ανά εταίρο όταν είναι 2 και γ) έως 8.000€ ανά εταίρο όταν είναι τρεις.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000€ της περίπτωσης α) και έως 3.000€ των περιπτώσεων β) και γ) καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
 • η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000€ της περίπτωσης α) και έως 3.000€ ανά άτομο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
 • η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000€ της περίπτωσης α), έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ),  καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, το οποίο ξεκινά μετά το 15μηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται έως 8.000€ για τις ατομικές επιχειρήσεις, έως 5.000€ ανά μέλος για 2 μέλη νομικών οντοτήτων και έως 4.000€ ανά μέλος για 3 μέλη νομικών οντοτήτων. Τα ποσά αυτά  καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθε υποβολή εξετάζεται και βαθμολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης  με τα εξής κριτήρια :

 • Πληρότητα της αίτησης
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Συνάφεια και επάρκεια του δικαιούχου με την προτεινόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης
 • Συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες).
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων).
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συµµετοχής σε εκθέσεις.
 4. Προμήθεια αναλωσίμων.
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων).
 6. Ανεξόφλητες Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία – εταίρων).
 7. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις.
 8. Αποσβέσεις παγίων.
el